algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van JB DAKBEDEKKINGEN

Artikel 1
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door JB Dakbedekkingen Geldigheid van deze voorwaarden.
gevestigd te Didam, hierna te noemen “JB”.
1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van “JB” zijn algemene voorwaarden.
Bijzondere van de voorwaarden van “JB” afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1-3 De werkzaamheden worden in daggeldwerk (regiewerk) of in aangenomen werk uitgevoerd.

Artikel 2
2-1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige Aangenomen werk.
omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling.
2-2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de
overeenkomst, met eventueel het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen.
2-3 Tenzij anders is overeengekomen is “JB” gehouden zijn aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen.

Artikel 3
3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen.
3-2 Mondelinge aanbiedingen door “JB” of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem
schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van “JB” binden de laatste niet, Afspraken.
voorzover ze door “JB” niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te
beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5
5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst Overeenkomst.
bindend voor “JB” door zijn schriftelijke bevestiging.
5-2 Elke met “JB” aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat “JB” van voldoende
kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling .Opdrachtgever zal
toestaan dat “JB” zonodig informatie betreffende hem opvraagt.
5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d. alsmede gegevens in
drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door “JB” bij de aanbieding verstrekt, zijn voor “JB” niet bindend en
worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken,
tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud
daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 6
6-1 “JB” aanvaart slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.
als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
6-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van
de algemene voorwaarden van “JB” onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van
contractpartners en/of derden.
6-3 Algemene voorwaarden worden slechts door “JB” aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden
slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom
afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 7
7-1 Op alle door “JB” verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle Intellectuele eigendomsrechten.
intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopieren zijn slechts toegestaan
met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van “JB”.
7=2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar
eigendom van “JB” en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
7-3 Voor elk in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd
van € 10.000,00 onverminderd het recht van “JB” om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8
8-1 “JB” is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Verplichting van “JB”.
8-2 “JB” aanvaart de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen,
ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

Artikel 9
9-1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat “JB” tijdig kan beschikken; Verplichtingen van de opdrachtgever.
a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen,
ontheffingen en beschikkingen enz.) zonodig in overleg met “JB”.
b. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.
c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen
en werktuigen.
d. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht,
water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.
e Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in muren enzovoort.
9-2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, opslagruimte
voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
9-3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen
van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor het niet tijdige aanvoer of niet tijdige
uitvoering daarvan.
9-4 Indien de aanvraag of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever
verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor “JB” voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever
in rekening worden gebracht.

Artikel 10
Fabrieksgarantie wordt gegeven, 10 jaar op de toplaag van een plat dak bij tenminste 1 dakinspectie per jaar. Garantie bepaling.

Artikel 11
Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of Extra onvoorziene kosten.
vrij kunnen komen valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave van “JB” tenzij de opdrachtgever
van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens
vermeld moet zijn de hoeveelheden en de lokaties van de betreffende stoffen.

Artikel 12
Opdrachtgever machtigt “JB” om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem Uitbesteding werk aan derden.
gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 13
13-1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht Prijzen.
in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening
te verlangen. Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.
13-2 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide
partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

Artikel 14
14-1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt. Materialen.
14-2 Goederen die “JB” tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen, kunnen desgewenst aan hem toevallen,
eventueel onder gehoudenheid tot billijke verrekening.
14-3 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring.
Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering
worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door “JB”
doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 15
15-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk Meer – en minderwerk.
voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor
verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
15-2 Door “JB “ te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever
in rekening worden gebracht.

Artikel 16
16-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de Annuleren.
door “JB” reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs,
inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens “JB” gehouden tot een
volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan “JB” als schadeloosstelling
verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht “JB”
te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering
van de goederen.
16-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt “JB” zich alle rechten voor om
volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
16-3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer
argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en “JB” schriftelijk
anders is overeengekomen.

Artikel 17
17-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te Reclame.
inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan “JB” terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
17-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering “JB” wijst op
gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de
staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
17-3“JB” dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een
schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
17-4 Indien de reclame naar het oordeel van “JB” juist is, zal “JB” hetzij een billijke schadevergoeding
betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg te dragen dat de
opgetreden gebreken worden verholpen.

Artikel 18
18-1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is Opleveringstermijnen.
overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever “JB” schriftelijk ingebreke te stellen.
18-2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor “JB” geen beletselen zijn
die de uitvoering van het werk ter hand nemen.
18-3 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdracht-
gever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 19
19-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop “JB” dit de opdrachtgever schriftelijk/ Oplevering.
mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde en/of gebouwde in
gebruik heeft genomen.
19-2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien
stagnatie optreedt, welke “JB” niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting,
oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “overmacht” genoemd.

Artikel 20
20-1“JB” is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of Aansprakelijkheid.
indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
b. Daden of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of
vanwege hem te werk zijn gesteld.
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken.
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische
invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, houtaantastend ongedierte en dergelijke.
e Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
20-2“JB” is niet aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor
schade aan het werk, hulpstukken materiaal, en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door schuld van “JB” of van hen, die door “JB” te werk zijn gesteld op de aan “JB” opgedragen werk(en).
20-3“JB” zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te
vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
20-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het
werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard
ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoal;s ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen

Artikel 21
21-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, Overmacht
belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar “JB” of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van “JB”, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van “JB” dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor “JB” overmacht op, die “JB” ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
21-2“JB” is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de
koopover-eenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 22
22-1 Zolang “JB” geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering Eigendomsvoorbehoud.
van werk of van de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft
ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van “JB”.
22-2“JB” heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever
zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in
staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
22-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever
verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 23
23-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn Wanprestatie en ontbinding.
zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal “JB”
ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele
zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
23-2 De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft “JB” eveneens, indien de opdrachtgever in staat
van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd,indien hij surseance van
betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, of indien hij
voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die “JB” op de
opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 24
24-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij Betaling.
schriftelijk anders is overeengekomen.
24-2“JB” is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is
ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1.25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van
verzending van de facturen.
24-3“JB” is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de
kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
24-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een
minimum van € 75,= tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch
advies en bijstand. Uit het enkele feit dat “JB”zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de
grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 25
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele Geschillen.
invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgelijke Rechter van de verstigingsplaats van “JB”
indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voorzover de Burgelijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.